กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คำสั่ง ใหม่-ศน.

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือ ผอ.รำเพย

คู่มือ ศน. ปรีขา

คู่มือ ศน.เวชยันต์

คู่มือ ศน.สมพงษ์

แผนนิเทศ_ศน.อรอุมา

plc-อรอุมา

คู่มือ ศน. ภัทรชัย

คู่มือ ศน. ออมสิน

คู่มือ ศน.กัญญาณัฐ

คู่มือแผนปฏิบัติงาน ศน.ออมสิน 1-2562

คู่มือ ศน. จุฬาภรณ์

กัลยากร