การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต