น.ส.นิภาพร พลสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 084-2629541 , 0 4247 1969 ต่อ 16
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: nipaporn@nongkhai2.go.th