น.ส.นิภาพร พลสุวรรณ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ช่องทางการติดต่อ

– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 16
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: nipaporn@nongkhai2.go.th