นางราตรี ฉันทพจน์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 13
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: ratree@nongkhai2.go.th