นางรำเพย ทินกระโทก

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 089-8424963 , 0 4247 1969 ต่อ 15
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: rumpeoi@nongkhai2.go.th