นางรำเพย ทินกระโทก

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ

– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 15
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: rumpeoi@nongkhai2.go.th