นางศรินยา สุขรมย์

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 084-5105872 , 0 4247 1969 ต่อ 13
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: sarinya@nongkhai2.go.th