นางสาวณัฐธยาน์ สิงหศิริ

หมายเลขโทรศัพท์ :042471310
อีเมล์ : khunau.si@gmail.com

กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป
หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสารบรรณ
๒.งานระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการ ดังนี้
๒.๑.การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๒.๒การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน
๒.๓กำหนดปัจจัยความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยงในการดำเนินงาน
๒.๔กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสังกัด
๒.๕ การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและจัดทำมาตรฐานการควบคุมภายในของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดไว้ และการรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน
๓.งานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๔.งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานอื่นและธนาคาร ดังนี้
– การออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิตามแผนงานและโครงการของ
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– การดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคากรทางการศึกษาในสังกัดในการตรวจสุขภาพประจำปี
๕.ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา
๖.งานขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
๗.งานบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
๘.ปฏิบัติงานแทน นายบุญเทียม ชัยสงค์ กรณีไม่อยู่ ลา ไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๙.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย