นางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ :042471969
อีเมล์ : info@nongkhai2.go.th

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์สังเคราะห์ส่งเสริมพัฒนาเสนอความคิดเห็น
สรุปรายงานและให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม เร่งรัด ดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษา อบรม สัมมนา แก่หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ
๒. งานการจัดทำและรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย