นางอิชยา สิงห์คำ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 081-0610044 , 0 4247 1969 ต่อ 12
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: itchaya@nongkhai2.go.th