นางอิชยา สิงห์คำ

กลุ่มพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ

– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 12
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: itchaya@nongkhai2.go.th