นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-2209022 , 0 42471 969 ต่อ 10
อีเมล์ : issaree48@nongkhai2.go.th

หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
๑.ควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์สังเคราะห์ส่งเสริมพัฒนาเสนอความคิดเห็น
สรุปรายงานและให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม เร่งรัด ดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษา อบรม สัมมนา แก่หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ
๒. งานการจัดทำและรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย