นายนพดล เสนาอาจ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 089-9431292 , 0 4247 1969 ต่อ 14
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: senaart@nongkhai2.go.th

Loading