นางสาวนิตยา ตาตินิจ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มกฎหมายและคดี
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 088-3844490 , 0 4247 1969 ต่อ 12
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: nittaya.ta@nongkhai2.go.th