สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการ สอบ NT ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมงคณะกรรมการโครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT)ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ระดับศูนย์สอบ) ของเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่และอำเภอรัตนวาปี ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ ถึงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ การสอบ ของ NT ให้คณะกรรมการจัดการสอบได้ทราบและมีความเข้าใจ ตรงกัน โดยมีนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2, นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย