การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Loading