การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามคุณภาพการศึกษา

งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในสำนักงานฯ