การประชุมเชิงปฏิบัติการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุม
พร้อมนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด
โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมจำนวน 18 โรงเรียน
ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมได้ผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
และใส่หน้ากากอนามัย เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19