การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 102 โรงเรียน และทีมงาน ICT ทุกคน ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำพฤษภาคม 2563 โดยผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ผ่านโปรแกรม google meet เพื่อประชุมชี้แจง/มอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ดำเนินการแล้วนั้น พร้อมเน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง และนักเรียน ในการเรียน การสอนแบบ ออนไลน์ ของนักเรียนเป็นสำคัญ