การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการ กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมในโครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนัก ขยายองค์วามรู้ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายคือการประเมินมาตรการลดขยะ การคัดแยก ขยะมูลฝอย ในหน่วยงานและสถานศึกษาเป็นสำคัญ