การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5 / 2563 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 โดยมีนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยและการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจง/การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรการและแนวทางในการดำเนินงานในระดับโรงเรียน พร้อมการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ COVID-19