การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยมีนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 6 / 2563 เพื่อชี้แจงพร้อมเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และการกรอกข้อมูลและอธิบายการใช้ระบบ e-covid-19 สพฐ. เพื่อให้พร้อมกับรูปแบบการเรียนการสอน แบบ“New Normal” ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)