สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน