ประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ Covid – 19