โครงการเทศน์ภาคพรรษา ส่งเสริมศีลธรรม และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้            นางกนกรัตน์ บุญผ่องศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ของสพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ สวดมนต์ ไหว้พระ ทำวัตรเย็น ฟังธรรมเทศนา และปฏิบัติสมาธิ ในโครงการเทศน์ภาคพรรษา ส่งเสริมศีลธรรม และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2563 พร้อมทำโรงทานน้ำปานะ ขนมเค้ก โดยอำเภอโพนพิสัยจะจัดขึ้น ในทุกๆ วันพระ 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2563 โดยให้หน่วยงานราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจหลักธรรมอันดีงาม ตามแนววิถีพุทธและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พัฒนาให้ข้ราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุขพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชนต่อไป

Loading