การประชุมทางไกล VIDEO CONFERENGE เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน KRS