สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนิงานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนิงานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ หอประชุมพิสัยสรดช สพป.หนองคาย เขต 2 ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้ครองนักเรียน พร้อมพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ให้มีการพัฒนางานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง และเต็มศักยภาพ ให้มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ต่อไป