สพป.หนองคาย เขต 2 สำรวจโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย “พายุ ซินลากู”

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย “พายุ ซินลากู” ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา อำเภอเฝ้าไร่ และโรงเรียนบ้านเวิน-ร่องถ่อนสามัคคี อำเภอโพนพิสัย เพื่อที่แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการซ่อมแซมต่อไป