สพป.หนองคาย เขต 2 จัดคณะกรรมการให้คำปรึกษา Coaching Team เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.นิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ น.ส.นิยากร ศรีมังคละ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการให้คำปรึกษา Coaching Team เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2563 ตามหลักเกณฑ์ สำนักงาน กคศ. ได้กำหนดไว้ สพป.หนองคาย เขต 2 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะกรรมการ Coaching ณ โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก
นายพิทยา จำวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี
นายนิติภูมิ พยุงวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
นางชญาน์ทิพย์ โสขำ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก
นางนฤมล เบญจมาศ ผอ.โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านกุดบง
ชุดที่ 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะกรรมการ Coaching ณ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
นายอดุลเดช สาริคาน ผอ.โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย
นางอุไรวรรณ คำปัญญา ผอ. โรงเรียนบ้านดงดาล
นายประดิษฐ จัดโสภา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง
นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน ผอ.โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
นายพัทยา บุญญะรัง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม
นายเคน โพธิ์เศษ ผอ.โรงเรียนบ้านจับไม้