สพป.หนองคาย เขต 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 โดยมีนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้ง 102 โรงเรียนๆละ 1 ท่าน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ และโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน พร้อมพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ให้มีการพัฒนางานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง และเต็มศักยภาพ ให้มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยการอบรมในครั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก น.ส.ภัสราภรณ์ โพธา นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ต.ท.เจษฎา ศรีกวนชา สว.สอบสวน สภ.เฝ้าไร่ นายวรวิทย์ หงษาพุทธ ครูโรงเรียนหนองหารวิทยา ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะครูแนะแนว สพป.หนองคาย เขต 2 ทั้งยังมีโรงเรียนในสังกัดร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นอีกด้วย