ประกาศรับย้าย โอน เปลี่ยนตำแหน่ง บุคลากรอื่นตามมาตรา 38ค(2)

 

ดาวนโหลดประกาศ

เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งบ