โครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ 14 สิงหาคม เวลา 09.00 น ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นางสาวนิยากร ศรีมังคละ และ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2