สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนแกนนำ” ณ หอประชุมสุนหรรมดา สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนแกนนำ” ณ หอประชุมสุนธรรมธาดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนแกนนำ” ให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสาระวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี เพื่อให้ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งหมดนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมครูชมรมวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2