การประชุมการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมด้วย นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงกว่าประเทศ จำนวน 15 โรงเรียน เพื่อถอดบทเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกล ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2