การประชุมทางไกล รายการ “ผอ.เขต พบ เพื่อนครู” ครั้งที่ 1/2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดการประชุมทางไกล รายการ “ผอ.เขต พบ เพื่อนครู” ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ โดยการนำของ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะผู้บริหารกลุ่มงานในสำนักงาน มอบนโยบายและแจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ  เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสนองนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 และเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจัดประชุม อีกทั้งยังเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารนโยบายต่างๆ ไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนอย่างรวดเร็ว โดยมีการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยังเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=exbr8atVoc4  และ  Facebook Page https://www.facebook.com/nongkhai2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมการประชุมทางไกลครั้งนี้ อีกทั้งยังมีการพูดคุยสอบถามเรื่องต่างๆ ผ่านช่อง Chat ระหว่างการประชุมฯ และให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และประเมินความพึงพอใจหลังจากประชุมเสร็จสิ้น เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

รูปภาพบรรยากาศการเข้าร่วมการประชุมทางไกลฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด

Loading