การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2563 และแจ้งข้อราชการต่างๆที่กี่ยวข้องในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป และทำการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ)
ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคายเขต 2