การมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัล แก่สถานศึกษา และครูผู้สอน

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ดร. ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 เป็นเกียรติมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัล แก่สถานศึกษา และครูผู้สอน ดังรายการดังนี้
1.การมอบโล่และเกียรติบัตร การประเมินคุณภาพผู้เรียน (์National Test :NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา พ.ศ. 25622562
2. การมอบโล่และเกียรติบัตร การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test :RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562
3. การมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ โรงเรียน อย.น้อย ประจำปี พ.ศ. 2562
4.รางวัลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา