ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลในระบบ DMC

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และคณะกรรมการทำงานพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ผ่านระบบวิด๊โอคอนเฟอร์เรน เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลผลสัมฤทธิทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลเพื่อรับรองข้อมูลในระบบ DMC ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ