ประชุมเตรียมความพร้อม ผ่านระบบวิด๊โอคอนเฟอร์เรน การเก็บช้อมูลในระบบ DMC