การนิเทศ ติดตาม การใช้นวัตกรรมการสอนโดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ศน.นิยากร ศรีมังคละ ศน.ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ และศน.ภัทรชัย ธรรมคุณชัย นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อร่วมเปิดชั้นเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครูใช้นวัตกรรมการสอนโดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) และการศึกษาชั้นเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ณ โรงเรียนเชียงอาด อำเภอโพนพิสัย