นิเทศ ติดตามงานครงการโรงเรียนในพระราชดำริฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 2564 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้มานิเทศ ติดตามงานโรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) อำเภอเฝ้าไร่ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในแผนงานโครงการ พร้อมให้ความรู้ ข้อแนะนำ และคำปรึกษาในการดำเนินโครงการโรงเรียนในพระราชดำริ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานโดยมี นายศาสตรา ทับชา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564