สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยืดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนรสลินคัคณางค์ โรงเรียนสุทธสิริโสภา โรงเรียนบ้านนายาง โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง โรงเรียนบ้านกุดบง โรงเรียนบ้านนาหนัง และโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยืดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมินผลสัฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ในรูปแบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2