สพป.หนองคายเขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถาานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 102 โรงเรียนร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในสาขาต่างฯ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา” เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพมาขึ้น โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด ในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งด้านงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ความรู้ความเข้าในหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมเน้นย้ำการออกนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET , NT, RT และมาตรการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในวันวาเลนไทน์ ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น