สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรบครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรบครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โดยมีนางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะศึกษานิเทศก์ และนายนายรังสิต ทรงเย็น ผอ.โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ภายใต้รหัสศูนย์ฝึกอบรมที่ สพฐ.077 ผู้กล่าวรายงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้ และความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีการจัดกิจกรรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียน ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทและในรูปแบบของโครงงานสะเต็มศึกษา
และเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมทางไกลประกอบ กับการบรรยาย การลงมือปฏิบัติกิจกรรม การนำเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้เข้ารับการอบรมทั่วประเทศ ในระบบออนไลน์และเฟสบุ๊คกลุ่มปิด ตามชุดกิจกรรมที่จัดให้ คือ ชุดกิจกรรม “เก็บดาวมาฝากเธอ” ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่สมัครเข้ารับการอบรมด้วยความเต็มใจ จำนวน 61 คน