ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะศึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ของ ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยกร พรมนาไร่ ศึกษานิเทศก์

วันที่ 16 กุุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 เพื่อประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะศึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ของ ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยกร พรมนาไร่ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2
โดยมีนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ และขอบคุณดร.ฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 นายมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 คณะกรรมการ ในการประเมินฯ และคุณครูเสรี ทองคำ ครูดรงเรียนเวทีราษฎ์บำรุง ที่ให้ความอนุเคาระห์ในการจัดนิทรรศกาลในครั้งนี้