สพป.หนองคาย เขต 2 การประชุมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 โดยมีข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบเด็กปฐมวัยในสังกัด ทั้ง 102 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ต่อไป