ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563

แบบกรอกคะแนนปลายปี ปีการศึกษา 2563

เฉลยข้อสอบปลายภาค

คู่มือการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบปลายปี 2563