กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับโรงเรียน(OPEN CLASS) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเชียงอาด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับโรงเรียน(OPEN CLASS) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสุรชัย ทินกระโทก ผอ.โรงเรียนบ้านเชีนงอาด ผู้กล่าวรายงาน คณะศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมสังเกตการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับโรงเรียน(OPEN CLASS) นั้น โรงเรียนบ้านเชียงอาด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด(Open Approach)