สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรบครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล