การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยมีนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3 / 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการนิเทศและลงพื้นที่ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้