การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมฯพร้อมด้วย นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ด้าน ICT ทั้งนี้ นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ และนายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร บ้านโนนสวรรค์ นายไพบูลย์ โสภากุล ผอ.รร.บ้านนาทับไฮ เป็นวิทยากรบรรยายฯ

  เพื่อให้การดำเนินการการกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน ข้อมูลการรับสมัครรายวัน ข้อมูลคัดเลือก / รับไว้ (มอบตัว) ทั้งห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ พร้อมทั้งยืนยันข้อมูล โดยกำหนดการให้เป็นไปตามกำหนดวันตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ผ่านเว็บไซต์ http://admisssion.bopp-obec.info เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเป็นการประชุมของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัดผ่านระบบ Tela Conference ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2