สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมสะท้อนผลการเรียนรู้ วงรอบที่ 1โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการประชุมสะท้อนผลการเรียนรู้ วงรอบที่ 1โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่” ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยมีนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
การประชุมสะท้อนผลการเรียนรู้ วงรอบที่ 1ฯ จัดขึ้นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และวางระบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ Lesson Study for Learning Community (LSLC) เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ